No 7. Crispy Chicken Katsu Donburi

Ingredients:

With Don-Katsu sauce + Fresh Salad + Mayo + Rice + Sesame

go to menu