No 8. Crispy Pork Katsu Donburi

Ingredients:

With Don-Katsu sauce + Fresh Salad + Mayo + Rice + Sesame

go to menu