Salmon Avocado Sushi

Ingredients:

Salmon + avocado

go to menu